Categories
Articles News

Our future depends on social skills and emotional management

NUADU together with the American organization SEL for Prevention (Social and Emotional Learning) provide an educational program and digital technology enabling students aged 5-14 to develop important life skills.

Why manage emotions and social skills?

Preventative programs help to develop skills that allow students to cope better on a daily basis and live a fuller, more fruitful life. The SEL for Prevention program can help reduce risk factors associated with self-destructive and aggressive behavior, and has shown positive results including academic performance, reduced stress, improved attitudes and behavior, and better functioning in society, school and professional environments.

A program with passion

SEL for Prevention is an evidence-based social and emotional learning program that covers a wide range of ages and proficiency levels. The program was created by Pamela Goldberg, a child therapist and former critical care nurse with a passion for prevention. As a licensed therapist for marriages and families, she realized that strong physical health begins with the development of strong mental health. This led her to create effective tools and strategies to promote positive mental health for students and schools.

8 steps to success

The SEL for Prevention program includes 8 basic social and emotional areas, within which it provides knowledge, skills and strategies designed to promote the healthy interaction and safe regulation of feelings, thoughts, and behaviors.

These 8 concepts, called steps, are:

 1. Peer Connections
 2. Identifying & Expressing Feelings
 3. Respecting Boundaries
 4. Building Empathy
 5. Mood Control
 6. Stopping Manipulation
 7. Self-Regulation
 8. Motivation
Social and emocial learning - sel for prevention

The SEL program is easily adaptable and can be taught as an independent course or integrated with the appropriate curriculum. The program uses research-based social and emotional learning curriculum that uses educational tools as well as storytelling, art, drama classes, music and intimate discussions in order to create an organic learning experience for children and equip them with strategies to keep them safe.

Technology that supports the learning of life skills

Pupils require access to curricula that are innovative, engaging and entertaining, and based on research.

Pamela M. Goldberg, founder of SEL for Prevention

NUADU’s innovative technology perfectly supports Ms. Goldberg’s mission, and our team has successfully digitized nearly 700 tasks, 130 presentations, and 32 lessons.

Transitioning to a digital environment not only saves teachers’ time in preparing materials for classes, but also encourages children to learn. Parents are also included in the teaching process, as they have access to the system, receive notifications about their child’s activities, as well as specific messages prepared for parents to support the emotional and social development of their child. The platform supports all forms of formative and summative evaluation in order to minimize the time spent by the teacher on paperwork, evaluation and assessment. This allows teachers to make the most of their valuable time, to better plan their lessons, and support their students.

Personalize learning by grouping students in targeted ways

The NUADU solution together with SEL for Prevention content can be used as a prevention among all children or intervention in selected groups. Including all children in the program does not exclude an individual approach to each student. The key advantage of the adaptive NUADU algorithm is the automatic adjustment of the content to the level of knowledge and skill of the students. The system identifies gaps in the area of a given SEL area and proposes activities that can raise competency levels. The system also provides individual feedback during assessment, which increases motivation to learn. Teachers can similarly conduct classes in NUADU only for selected students, dividing them according to their specific needs.

A solution for 500 schools in the United States

Cooperation with SEL for Prevention was initiated thanks to Global Grid for Learning, an organization that enables school environments to implement innovative technologies to improve education. Thanks to the joint project, 500 schools in America under the grant will benefit from the NUADU platform in the next 3 years.

The NUADU Content Department is currently working hard to digitize thousands of pieces of educational content from renowned publishers around the world. Their high efficiency makes projects such as Global Grid for Learning possible.

Categories
News

Nasza przyszłość zależy od umiejętności społecznych i zarządzania emocjami

NUADU wraz z organizacją Social and Emotional Learning (SEL) for Prevention dostarczają program edukacyjny oraz technologię, które umożliwiają uczniom w wieku 5-14 lat rozwijanie życiowych umiejętności.

Dlaczego akurat zarządzanie emocjami i umiejętności społeczne?

W ostatnich dekadach w wielu krajach widać wzrost zachowań problemowych wśród młodzieży. To spowodowało rozwój programów profilaktycznych. Promują one rozwój umiejętności, które pozwalają lepiej radzić sobie na co dzień i prowadzić pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Pomagają też zmniejszać czynniki ryzyka związane z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi. Wpływają również pozytywnie na rozwój emocjonalny, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w środowiskach szkolnych i zawodowych.

Kluczowe jest rozpoczęcie edukacji emocjonalnej wcześnie, w wieku szkolnym. Najbardziej trwałe efekty dają długoterminowe programy zaplanowane na lata. Przykładem realizującym taki program jest amerykańska organizacja SEL for Prevention (Social and Emotional Learning).

Program z pasją

Opracowany przez wydawnictwo SEL for Prevention program nauczania umiejętności życiowych wyróżnia: wiele poziomów zaawansowania i przedziałów wiekowych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci w wieku 5-14 lat), ponad 10-letnie dowody skuteczności oraz wsparcie ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego. Program został stworzony przez byłą pielęgniarkę izby przyjęć, której pasją jest zapobieganie chorobom i traumom. Jako licencjonowana terapeutka małżeństw i rodzin zdaje sobie sprawę, że silne zdrowie fizyczne zaczyna się od rozwinięcia silnego zdrowia psychicznego.

Program jest też łatwo adaptowalny, może być nauczany jako samodzielny kurs lub kurs zintegrowany z realizowaną podstawą programową.

8 kroków do sukcesu

Program SEL for Prevention obejmuje 8 obszarów społecznych i emocjonalnych umiejętności, w ramach których dostarcza wiedzę, umiejętności i strategie przydatne dzieciom do skutecznego i etycznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w życiu.

Tymi 8 obszarami, zwanymi krokami, są:

 1. Relacje społeczne.
 2. Poszanowanie granic.
 3. Kontrola nastroju.
 4. Samoregulacja.
 5. Identyfikacja i bezpieczne wyrażanie emocji.
 6. Okazywanie empatii.
 7. Wstrzymywanie manipulacji.
 8. Motywacja, odporność i inteligencja emocjonalna.

Program wykorzystuje kreatywne metody storytellingu, sztuki, dramatu, zajęć, muzyki i dyskusji do tworzenia doświadczeń edukacyjnych, z którymi dzieci się utożsamiają, w które się angażują, dzięki którym przyswajają wiedzę i wykorzystują ją w życiu.

Technologia, która wspiera naukę życiowych umiejętności

Uczniowie wymagają dostępu do programów nauczania, które są innowacyjne, wciągające i rozrywkowe, a także oparte na badaniach.

Pamela M. Goldberg, Założycielka SEL for Prevention

Innowacyjna technologia NUADU doskonale wspiera misję założycielki. Treści programu zostały przygotowane w formie interaktywnych materiałów (powstało blisko 700 zadań, 130 prezentacji, 32 lekcji). Nie tylko oszczędzają czas nauczycieli w przygotowywaniu materiałów do zajęć, ale również zachęcają dzieci do nauki.

W proces nauczania włączeni są rodzice, którzy mają dostęp do systemu, otrzymują powiadomienia o aktywnościach dzieci. Przygotowane dla rodziców powiadomienia pozwalają wspierać rozwój emocjonalny i społeczny ich dzieci. Platforma wspiera wszystkie formy oceny, czyli   formatywną oraz sumatywną . Minimalizuje również czas spędzany przez nauczyciela na ewaluacji oraz ocenianiu. Umożliwia w ten sposób nauczycielom wykorzystanie cennego czasu na lepsze planowanie lekcji i wspieranie uczniów.

NUADU w nauczaniu spersonalizowanym wszystkich i dla wybranych uczniów

Rozwiązanie NUADU wraz z treściami SEL for Prevention może służyć jako profilaktyka wśród wszystkich dzieci lub interwencja w wybranych grupach.

Włączenie wszystkich dzieci do programu nie wyklucza indywidualnego podejścia do każdego ucznia.  Kluczową zaletą adaptywnego algorytmu NUADU jest automatyczne dopasowanie treści do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. System pozwala zidentyfikować braki w zakresie danego obszaru SEL i proponuje aktywności podciągające kompetencje uczniów. Umożliwia otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej w procesie oceniania, co zwiększa motywację do nauki. Nauczyciele mogą analogicznie prowadzić zajęcia w NUADU tylko dla wybranych uczniów, dzieląc ich według określonych potrzeb.

Rozwiązanie dla 500 szkół w Stanach

Współpraca z SEL for Prevention zainicjowana została dzięki Global Grid for Learning, organizacji, która umożliwia środowiskom szkolnym wdrażanie innowacyjnych technologii dla poprawy edukacji. Dzięki wspólnemu projektowi w ramach grantu z platformy NUADU skorzysta 500 szkół w Ameryce w ciągu najbliższych 3 lat.

Wysoka wydajność pracy Działu Kontent firmy NUADU zajmującego się digitalizacją treści edukacyjnych renomowanych światowych wydawców, umożliwia przystąpienie do projektów jak Global Grid for Learning.