Categories
Articles News

Prognozy dla branży EdTech na 2019 rok

Poproszono nas o wypowiedź do artykułu BRANŻA EDTECH W 2019 ROKU: PROGNOZY EKSPERTÓW I ZAŁOŻYCIELI FIRM Z CAŁEGO ŚWIATA, który ukazał się niedawno w serwisie news.elearninginside.com. Oto nasza część tej publikacji:

Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają zdobywanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu w NUADU
Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Michał Korpys jest współzałożycielem NUADU, opartej na sztucznej inteligencji platformy, która zmienia sposób, w jaki uczniowie osiągają cele edukacyjne, a nauczyciele przydzielają i oceniają zadania. W 2019 roku Korpys spodziewa się rosnącego wpływu obiektywnych danych w adaptywnej edukacji – i to według niego będzie ewolucyjne rozszerzenie procesu cyfrowej oceny ucznia. Liczy, że dzięki tej zmianie nauczyciele będą mogli poświęcać więcej czasu na to, co potrafią najlepiej: na wsparcie uczniów w osiąganiu celów edukacyjnych.

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

– Cyfrowe narzędzia oceny dostarczają nam już ram i danych, które, przekazane do systemów kształcenia, ułatwiają przyswajanie wiedzy i jej ocenę w szkołach, domach i centrach edukacyjnych – mówi Korpys. – Dojdziemy w końcu do momentu, w którym proces edukacji zacznie przebiegać płynnie. Nauczyciele będą dobrze wykorzystywać czas spędzany z uczniami, a uczniowie będą dobrze wykorzystywać czas poświęcany na zdobywanie wiedzy w najskuteczniejszy możliwy sposób. Systemy, które za tym wszystkim stoją, też będą działać optymalnie, zapewniając cyfrowe wsparcie edukacji adaptywnej i administracyjnej papierkowej roboty. 

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Nie są to jednak jedyne prognozy Michała Korpysa na 2019 rok.

– W 2019 roku ludzie będą też bardziej otwarci na spersonalizowane ścieżki nauczania wykorzystujące sztuczną inteligencję – mówi Korpys. – Jeśli chodzi o samodzielną naukę, nic nie przebije dobrego nauczyciela albo prostego cyfrowego narzędzia, które będzie nam towarzyszyć, przewidywać naszą ścieżkę nauczania i dopasowywać ją w czasie rzeczywistym do naszych celów edukacyjnych.

Korpys podkreśla, że aby tak się stało, interakcje na linii człowiek-komputer muszą rozwijać się i stawać coraz bardziej złożone. Wierzy, że to właśnie nastąpi w nadchodzącym roku.

Prognoza NUADU dla branży EdTech na rok 2019

Na koniec, Michał Korpys ma nadzieję, że w 2019 roku będziemy poświęcać coraz więcej uwagi umiejętnościom miękkim:

– Świat bardzo tego potrzebuje, a my musimy zacząć tworzyć nową kulturę, której podstawą będzie dążenie do doskonałości w tej dziedzinie. Zrównoważony rozwój: ekologia, recykling, walka z plastikiem – to wszystko jest częścią powstającego paradygmatu, w którym rozwiązania złożonych problemów wynikają z empatii, są oparte o analizę danych i powstają dzięki innowacjom.


The above excerpt was originally published as a part of the article EDTECH IN 2019: EXPERTS AND FOUNDERS AROUND THE WORLD SHARE PREDICTIONS by Cait Etherington

Categories
Articles

Predictions for EdTech in 2019

We were asked to provide the input for the article EDTECH IN 2019: EXPERTS AND FOUNDERS AROUND THE WORLD SHARE PREDICTIONS, recently published by news.elearninginside.com. Here is our part:

Digital assessment tools already provide us with the data and framework to feed it back to learning systems to facilitate knowledge acquisition and evaluation in schools, homes, and learning centers.

Michał Korpys, NUADU Head of Product

Michal Korpys is one of the co-founders of NUADU, an AI-based platform that is transforming how students achieve learning goals and how teachers assign and evaluate student work. In 2019, Korpys looks forward to a growing focus on data-driven adaptivity in education, which he considers an evolutionary extension of digital assessment. His hope is that this shift will free up teachers to spend more time doing what they do best: helping students achieve their learning goals.

“Digital assessment tools already provide us with the data and framework to feed it back to learning systems to facilitate knowledge acquisition and evaluation in schools, homes, and learning centers,” observes Korpys, “Eventually we’ll get to the point of ‘smooth education,’ where teachers have quality time teaching students, students have quality time learning in the most efficient way, and the systems running underneath have quality time as well; performing their tasks, deep within within the digital realm of adaptive learning support and dungeons of paperwork administration.” But these are not Korpys’s only predictions for the 2019.

“In 2019,” says Korpys, “I also see people growing more open to AI-led personalized learning paths. When it comes to self-study, nothing can beat a good teacher, or a simple digital companion that is able to predict your learning path and adjust it to your learning goals in real-time.” But for this to work, Korpys emphasizes, the complexity of human-machine interactions needs to keep growing. He’s optimistic this will continue to happen in 2019.

Finally, Korpys is hopeful that in 2019, we will also increasingly turn our attention to soft skills: “The world needs it badly and we need to build a new culture based on excellence in that. Sustainable development: ecology, recycling, plastic war–all that is part of the emerging paradigm where solutions to complex problems are animated by empathy, based on big data analysis, and solved by innovations.”


The above excerpt was originally published as a part of the article EDTECH IN 2019: EXPERTS AND FOUNDERS AROUND THE WORLD SHARE PREDICTIONS by Cait Etherington

Categories
News

Five Senses NUADU team at the English Teachers Association NSW conference

The Five Senses NUADU team took part in the English Teachers Association NSW conference #LetsCreate. Dozens of English teachers from Australia offered valuable feedback and insights on how the Australian school system can benefit from implementing the NUADU platform. The main topic was how to make formative and personalised learning available to everyone. #Australia #NUADU #FiveSenses #EdTech #Learning

English Teachers Association NSW conference 2018

More about the event: https://www.englishteacher.com.au/events/event/2018-annual-conference-letscreate-both-days