Categories
Articles News

Raport: Edukacja zdalna w praktyce – analiza wykorzystania platformy edukacyjnej NUADU w okresie luty – kwiecień 2020

Analiza zachowania użytkowników platformy edukacyjnej NUADU w ostatnim czasie, pozwala zaobserwować interesujące dla edukacji zdalnej wnioski i pokazać proces adaptacji szkolnictwa do nowej rzeczywistości.

W ciągu ostatnich tygodni zamknięcia szkół z powodu pandemii Covid-19, w obszarze edukacji zaszły ogromne zmiany. Przekształcenie klasycznego modelu nauczania, w którym występuje codzienna interakcja pomiędzy uczniem a nauczycielem, na model pracy zdalnej w tak krótkim czasie okazało się dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, rodziców czy dyrektorów szkół. Analiza zachowania użytkowników platformy edukacyjnej NUADU w ostatnim czasie, pozwala zaobserwować interesujące dla edukacji zdalnej wnioski i pokazać proces adaptacji szkolnictwa do nowej rzeczywistości. Próba statystyczna została wykonana dla 50 tys. uczniów oraz 4 tys. nauczycieli.

1. Inicjatywa wypływa od nauczycieli

Aby zapewnić ciągłość nauczania, nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie zaadoptować technologię – wprawdzie dostępną na rynku od dawna, ale dotychczas wykorzystywaną w szkolnictwie w relatywnie niewielkim zakresie.

Istotnym elementem procesu była adaptacja takich narzędzi jak:

 • Dzienniki elektroniczne – wykorzystywane w szkołach już od około dekady
 • Platformy e-learningowe i narzędzia do ewaluacji wiedzy – w ostatnich latach coraz chętniej wykorzystywane w codziennej pracy jako narzędzia usprawniające pracę nauczyciela, w tym platforma NUADU
 • Narzędzia do komunikacji zdalnej – dostępne na rynku od wielu lat, zazwyczaj nie sprawdzające się w klasycznym modelu szkoły, przeżywające obecnie swój renesans – np. platformy do video-konferencji, video-czaty czy następca popularnego Skype – aplikacja Microsoft Teams

Przykładem wzrostu zainteresowania narzędziami do zdalnej edukacji są statystyki użycia aplikacji NUADU na przestrzeni lutego 2020 – kiedy zajęcia obywały się jeszcze normalnie w szkołach, marca 2020 – po zamknięciu szkół i kwietnia 2020 – kiedy nauczanie zdalne stało się normą.

1.1 Logowania

W okresie zamknięcia szkół znacząco wzrosła liczba logowań do aplikacji zarówno nauczycieli, jak i uczniów. W marcu, dla kont nauczycieli, wzrost wyniósł 254%, a  w przypadku kont uczniowskich – 213%.

Wykres: Liczba unikalnych logowań do aplikacji NUADU

Warto zauważyć, że średni czas trwania sesji w systemie wynosi blisko 75 minut w przypadku ucznia i ponad 60 minut dla nauczyciela. Stanowi to potwierdzenie, że użytkownicy znajdują w systemie funkcjonalności, które je angażują. 

1.2 Zadawanie zadań

W okresie zamknięcia szkół znacznie wzrosła liczba zadawanych przez nauczycieli aktywności. Mianem “aktywności” określamy zadane przez nauczyciela zestawy indywidualnych prac w postaci zestawów zadań, kartkówek, próbnych egzaminów.

Wykres: Liczba zadanych przez nauczycieli aktywności w aplikacji NUADU

Na podstawie powyższych danych można zauważyć znaczący wzrost zadawanych aktywności, porównując miesiąc luty oraz marzec zauważamy wzrost na poziomie 486%. Miesiąc kwiecień utrzymuje przewidywany trend.

1.3 Odrabianie zadań

Współczynnik odrabiania zadań, czyli stosunek liczby rozwiązanych do liczby zadanych zadań kształtuje się odpowiednio dla lutego 68,5%, dla marca 73% i dla kwietnia 74%. Pokazuje to, że uczniowie chętnie rozwiązują przydzielone zadania w aplikacji, zarówno w modelu klasycznej szkoły (miesiąc luty) jak i modelu pracy zdalnej (miesiąc marzec i kwiecień).  

Wykres: Liczba zadanych i odrobionych zadań w aplikacji NUADU

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że nauczyciel swoimi działaniami w systemie definiuje sposób pracy uczniów co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich użycia i zainteresowania aplikacją NUADU. Tak jak w klasycznym modelu szkoły, nauczyciel jest głównym motorem pracy ucznia.

2. Najpopularniejsze funkcjonalności

System NUADU, zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procesu nabywania i ewaluacji wiedzy, oferuje nauczycielom szereg funkcjonalności, takich jak zadawanie i tworzenie własnych zadań, automatyczne sprawdzanie rozwiązań, narzędzia umożliwiające indywidualizację procesu nauczania w oparciu o gromadzone dane, czy rozbudowaną bazę materiałów interaktywnych oraz scenariuszy lekcji.  

Wykres: Liczba zadanych i zrealizowanych aktywności w aplikacji NUADU

W początkowym okresie zamknięcia szkół nauczyciele korzystali głównie z zadawania uczniom gotowych zestawów zadań, automatycznie sprawdzanych przez system. Wraz z wydłużaniem się nauczania zdalnego zaczęli chętniej korzystać z innych aktywności, takich jak kartkówki czy egzaminy próbne. Największym jednak wzrostem zainteresowania cieszą się do tej pory niewykorzystywane gotowe scenariusze lekcji.

3. Gotowość nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi do nauki zdalnej

Nauczyciele, a w szczególności ci z dużym doświadczeniem pedagogicznym nabytym w klasycznym modelu nauczania, wykazują potrzebę nabywania wiedzy i umiejętności związanych z obsługą narzędzi do edukacji zdalnej, w tym korzystania z komputera czy tabletu.

Zwiększone zainteresowanie prowadzonymi przez NUADU szkoleniami, organizowanymi webinarami, udostępnianymi samouczkami czy wzmożone korzystanie ze wsparcia czatu dostępnego 24/7 świadczy o lawinowym wzroście zaangażowania nauczycieli.  

Wykres: Liczba zgłoszeń dokonanych przez czat

W marcu liczba zapytań dotyczących praktycznych aspektów wykorzystania systemu NUADU zgłoszonych za pośrednictwem linii wsparcia wzrosła czterokrotnie w stosunku do lutego.

4. Gotowość szkół

Szkoły, które wdrożyły NUADU kilka miesięcy czy lat temu, wykazują znacznie większe zainteresowanie i użycie systemu w okresie zamknięcia szkół w porównaniu ze szkołami, które dopiero zaczynają technologię wdrażać. Przykładem jest Miasto Gdynia i Warszawa (dzielnica Targówek), gdzie zaobserwowane użycie, zarówno przez nasz zespół, a także przez włodarzy, którzy mają dostęp do statystyk w czasie rzeczywistym było znacznie wyższe. W marcu liczba zadanych w tych szkołach zadań była o 40% większa niż w pozostałych szkołach.

Obecnie z rozwiązania NUADU korzysta w Polsce około 150 szkół. Dla przeważającej większości z nich, narzędzie stało się z dnia na dzień domyślnym rozwiązaniem umożliwiającym kontynuację procesu kształcenia.

Warto również zauważyć, że wszystkie nowe wdrożenia systemu NUADU w szkołach w miesiącu marcu i kwietniu odbyły się w pełni zdalnie, w tym prezentacja rozwiązania, podpisanie dokumentów, konfiguracja i szkolenia. Świadczy to o większej otwartości jednostek edukacyjnych na zdalny proces współpracy.

5. Zaangażowanie rodziców w proces nauczania

Rodzice pełnią obecnie jedną z głównych ról w procesie edukacyjnym uczniów. Warto zauważyć, że wzrasta wśród nich świadomość znaczenia wykształcenia dziecka dla jego późniejszego życia, co powoduje, że rodzice stają się partnerami władz państwowych i szkoły w sprawach edukacji.

W aplikacji NUADU rodzic pełni rolę „nadzorcy” nad procesem edukacyjnym dziecka. Ma możliwość:

 • podglądu statusu aktywności zleconych dziecku,
 • przeglądu terminu ukończenia aktywności,
 • przeglądu raportu wyników aktywności wraz z widokiem wszystkich prób odpowiedzi udzielonych przez dziecko.
Wykres: Liczba unikalnych logowań Rodziców do aplikacji NUADU

W okresie zamknięcia szkół zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania platformą wśród rodziców. Wynika to z faktu, iż rodzice zaczęli organizować czas nauki swojego dziecka, nierzadko udostępniając swój komputer. W porównaniu do lutego 2020, zanotowaliśmy wzrost logowań rodziców o 349,3% w marcu.

6. Dobry czas na samodzielną naukę

W okresie zamknięcia szkół uczniowie, oprócz odrabiania zadanych przez nauczycieli w systemie aktywności, zaczęli w większym stopniu korzystać z funkcjonalności Praca własna, która pozwala samodzielnie nadrobić braki z danego obszaru. Wzrost zainteresowania wyniósł w marcu 400%.  

Wykres: Praca własna – liczba zadanych aktywności w aplikacji NUADU

W tym okresie też, NUADU podjęło decyzję o udostępnieniu uczniom klas IV – VIII materiałów edukacyjnych w postaci zadań i materiałów interaktywnych do pracy indywidualnej. Oznacza to, że każdy uczeń może nabywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności samodzielnie, bez udziału nauczyciela. To kolejna metoda pracy zdalnej bardzo chętnie wykorzystywana przez uczniów, o czym mówi poniższe zestawienie obrazujące liczbę wygenerowanych zestawów „Pracy własnej”.

7. Podsumowanie

Początki edukacji zdalnej jak pokazują powyższe wnioski nie są tak trudne, jak by się mogło wydawać. Droga do wymarzonej edukacji bywa wyboista, natomiast transformacja się zaczęła i trwa.

Wraz z otwarciem się szkół na technologię niezbędną do prowadzenia zajęć zdalnie realna staje się wizja wsparcia nauczycieli w obszarach możliwych do obsłużenia przez technologię, tak aby mogli skupić się na tym co najważniejsze – nauczaniu i wsparciu uczniów.

Aktualnie platforma NUADU wyręcza nauczyciela w sprawdzaniu zadanych uczniom zadań, pokazuje indywidualne wyniki każdego ucznia, podpowiada treści pomagające uzupełnić wiedzę uczniów, pozwala oszczędzić czas nauczyciela na rutynowych czynnościach i wskazuje obszary, w których uczniowie wymagają pomocy.

Czerpanie z dobrodziejstw technologii pozwoli na zmianę roli nauczyciela w procesie edukacyjnym z klasycznej, w której jest osobą przekazującą zagadnienia do opanowania (Content provider) na osobę będącą wsparciem, pomagającą uczniom osiągnąć wyznaczone cele (Facilitator).

Zmiana ta, opisywana od lat w światowej literaturze pedagogicznej, jest wysoce pożądana, ponieważ prowadzi do długo wyczekiwanej ewolucji podejścia dotyczącego kształcenia uczniów o stale zmieniających się potrzebach. Cyfrowy świat, a co za tym idzie zdalna edukacja, umożliwiają tę transformację w najprostszy i najmniej inwazyjny sposób.

Autorzy

Michał Korpys
Chief Product Officer NUADU
Alicja Wanat
Marketing Manager at NUADU

Dla nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem NUADU w szkole:

Dla rodziców i uczniów zainteresowanych zadaniami i zasobami wiedzy dla klas IV – VIII w aplikacji NUADU:

Categories
Articles Main Page News

Distance Learning in Practice – NUADU Educational Platform Usage Report from February to April 2020

An analysis of user behavior on the NUADU platform in the past quarter has yielded interesting observations and conclusions for remote education and the process of adapting to the new reality.

In the last weeks of school closures due to the Covid-19 pandemic, tremendous changes have occurred in the area of education. Transforming the classic teaching model, in which there is daily interaction between student and teacher, into a model of remote work in such a short time turned out to be a big challenge for everyone: teachers, students, parents, and school administrators.

Since then, we’ve seen an unprecedented increase in the use of the NUADU educational platform, offering us a unique opportunity to analyze the behavior of our users. Our platform has allowed us to gather a wealth of data on remote education and the process of adapting to the safety measures of a new reality. The statistical sample was made for 50,000 students and 4,000 teachers.

1. The initiative comes from teachers

To ensure continuity of teaching, teachers had to include the existing technology in the teaching process in a very short time. While most of the online solutions have been available on the market for several years, the adoption rate has been relatively low before the pandemic.

An essential element of the process was the adaptation of tools such as:

 • Digital grade book – Class or learning management systems have been used in schools for about a decade.
 • E-learning platforms and knowledge evaluation tools – In recent years, they have been increasingly used in everyday work as tools to improve a teacher’s job.
 • Remote communication tools – These have been available on the market for many years, but they usually do not work well in the classic school model. Given the need for social distancing, these tools are currently experiencing a surge in popularity – e.g., video-conference platforms and video-chats. Among them is the successor of Skype, the Microsoft Teams application.

Indicators of increased interest in remote education tools are statistics on the use of the NUADU application in the past three months. This covers the period when classes were still taking place in schools (February 2020), the widespread school closures due to the pandemic (March 2020), and the point when distance learning became the norm (April 2020). 

1.1 Login

During the school closure period, the number of logins to the application by both teachers and students increased significantly. In March, there was a 254% increase in teacher account logins and a 213% increase for student accounts.

Number of unique logins in NUADU educational platform
Chart: Number of unique logins in NUADU app

It is worth noting that the average duration of a session on the NUADU platform is close to 75 minutes for a student and over 60 minutes for a teacher. This confirms that our users find functionalities in the system that engage them and address their needs.

1.2 Assigning activities

During the school closing period, the number of activities assigned by teachers increased significantly. The term “activities” includes assignments, quizzes, and exams in the system.

Number of assigned activities by teacher in NUADU educational platform
Chart: Number of assigned activities by Teacher in NUADU app

Based on the above data, we noticed a significant growth in assigned activities. We observed an increase of 486% from February to March 2020, a level that was sustained in the month of April.

1.3 Solving assignments

We also looked at the solving assignments ratio: the ratio of the number of solved activities to the number of assigned activities. This ratio was 68.5% for February, 73% for March, and 74% for April. These numbers show that students are happy to solve assigned tasks in the application, both in the classic school model (February) and the remote work model (March and April).

Number of assigned and solved activities in NUADU educational platform
Chart: Number of assigned and solved activities in NUADU app

Based on the above data, it can be seen that the teacher defines how students work in the system, which directly translates into an increase in their use and interest in the NUADU application. As in the classic school model, the teacher is the main driver of the student’s work.

2. The most popular functionalities

The NUADU system, designed to improve the process of acquiring and evaluating knowledge, offers teachers several features, such as assigning and creating their tasks and automatic checking of answers. Other features include enabling individualization of the teaching process based on the collected data as well as an extensive database of interactive materials and lesson scenarios.

Distribution of activities assigned to students in NUADU educational platform
Chart: Distribution of activities assigned to students in NUADU app

In the initial school closing period, teachers mainly used ready-made assignments, which were automatically checked by the system. With the extension of distance learning, they began to use other activities, such as quizzes and exams. However, e-lessons rarely used before this school closure got the highest interest.

3. The willingness of teachers to use remote learning tools

Teachers, especially those with extensive pedagogical experience acquired in the classic teaching model, demonstrate the need to acquire knowledge and skills related to the use of remote education tools, including the use of a computer or tablet.

This resulted in a boost in interest in the training resources conducted by NUADU, including the webinars and shared tutorials. We’ve also seen an increased use of our 24/7 chat support, which is further evidence of more teacher involvement. 

Number of incidents made through chat in NUADU educational platform
Chart: Number of incidents made through chat in NUADU app

In March, the number of inquiries submitted via the NUADU support line increased four times compared to February.

Report on distance learning by NUADU educational platform

4. Readiness of schools

Schools that implemented NUADU a few months or years ago show much more interest and use of the system compared to schools that are just beginning to implement the technology. In March, the number of assignments given in these schools was 40% higher than in other schools.

Overnight, the tool became the default solution and enabled the continuation of the learning process. It worth noting that all new implementations of the NUADU system in schools in March and April took place entirely remotely, including the presentation of the solution, signing of documents, configuration, and training. This proves that educational units are more open to the remote implementation process than ever.

5. Parental involvement in the teaching process

Parents currently play a leading role in the educational process of students.

Number of unique logins of parents in NUADU educational platform
Chart: Number of unique logins of Parents in NUADU app

During the school closing period, we noticed a significant increase in interest in the platform among parents. This is because parents began to organize their child’s learning time, often sharing access to the same device. We recorded an increase of 349.3% in parents’ logins in March compared to February.

6. Opportunity for self-study

During the school closing period, in addition to homework set by the teachers in the activity system, the students began to use the Own Work functionality to a greater extent, which allows them to make up for deficiencies in a given area. The increase in interest reached 400% in March. 

Self-study - number of assigned activities in NUADU educational platform
Chart: Self-study – number of assigned activities
Raport on distance learning by NUADU educational platform

7. Summary

The beginnings of remote education, as the above conclusions show, is not as difficult as expected. The road to better education can be challenging, but the transformation has begun and will continue given the current global conditions.

With the opening of schools to the technology necessary to conduct classes remotely, the vision of supporting teachers in areas that can be served by technology becomes real. This allows them to focus on what is most important – teaching and helping students.

Currently, the NUADU platform helps teachers:

 • check the tasks assigned to students,
 • assess and show the individual student progress,
 • suggest content that supplements student knowledge,
 • save time on routine activities, and
 • identify areas in which students need help.

Leveraging the benefits of technology will allow a much-needed change in the teacher’s role in the educational process from classic, a person who transfers the issues for mastery (content provider), to a more supportive role that helps students achieve their goals (facilitator)

This paradigm shift, which has been described in the world pedagogical literature for years, is highly desirable because it leads to the long-awaited evolution of the approach to educating students with continually changing needs. The digital world, specifically remote education, allows this transformation in the most straightforward and effective way.

Authors

Michał Korpys
Chief Product Officer at NUADU
Alicja Wanat
Marketing Manager at NUADU

For business enquires please contact

Andry Halim
Chief Commercial Officer at NUADU
Categories
Articles News

5 chiến lược để thúc đẩy việc học trực tuyến

Hầu hết các giáo viên khi dạy trực tuyến đều sẽ gặp một số khó khăn như thiếu sự tương tác với học sinh, mất tập trung, trục trặc kỹ thuật và đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sau đây là những lời khuyên để khuyến khích học sinh tham gia lớp học trực tuyến nhiệt tình hơn.

Hiện nay hầu hết các quốc gia đều cho học sinh học tập tại nhà trong giai đoạn cách ly để hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Dù các trường học có thực hiện kế hoạch này dài hạn hay chỉ đơn giản là một biện pháp tạm thời để ngăn chặn dịch bệnh thì giáo viên cũng cần tìm ra các phương pháp dạy học hiệu quả tại nhà.

Việc dạy học trực tuyến không chỉ đòi hỏi phải có tài liệu học tập phù hợp và kết nối internet tốt mà giáo viên phải chủ động dẫn dắt và hỗ trợ học sinh làm quen với việc học trực tuyến này, bởi vì nó hoàn toàn trái ngược với môi trường lớp học mà giáo viên và học sinh đã quen thuộc.

Khi tiến hành dạy trực tuyến, giáo viên cần xem xét những khó khăn cũng như tính khả thi của một lớp học trực tuyến. Cả thầy và trò đều phải có quyền truy cập vào tài liệu học và chế độ tham gia trên nền tảng NUADU kết hợp cùng MS Teams. Đồng thời, giáo viên sẽ phải giải quyết một số khó khăn như thiếu sự tương tác với học sinh, mất tập trung, các vấn đề kỹ thuật và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tin vui là chúng tôi cũng có một số lời khuyên hữu ích dành cho giáo viên để thúc đẩy học sinh của mình học trực tuyến hiệu quả hơn:

1. Xác định mục tiêu

Học sinh sẽ có xu hướng học tích cực hơn nếu biết mục tiêu đề ra trước khi học. Khi các em biết rằng việc học này sẽ mang lại điều gì đó hữu ích cho cuộc sống của mình thì các em sẽ hăng hái học hơn, cho nên khi giáo viên giao bài tập hoặc hoạt động thảo luận thì nên làm rõ mục tiêu trước và hướng đến kết quả cuối cùng ra sao.

2. Hướng dẫn rõ ràng

Giáo viên cần đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng về thời gian cũng như hỗ trợ học sinh vạch ra chương trình học cụ thể giúp học sinh dễ dàng theo sát và tiến bộ hơn trong việc học.

Giáo viên nên đưa ra hướng dẫn dưới dạng gợi ý không quá khó hiểu, yêu cầu học sinh làm bài theo đúng khả năng của các em. Khi có hướng dẫn cụ thể, học sinh sẽ theo bài dễ hơn vì các em cảm thấy rằng nhu cầu học và đóng góp của các em có giá trị hơn. Vì học sinh còn bỡ ngỡ với việc học trực tuyến nên giáo viên cũng nên linh hoạt trong giai đoạn đầu còn khó khăn và không quá khắt khe nếu học sinh chưa tuân thủ theo hướng dẫn.

3. Đặt câu hỏi thu hút

Câu hỏi như thế nào mới thúc đẩy học sinh học trực tuyến và thảo luận tích cực hơn? Đó chính là các dạng câu hỏi sau:

 • Câu hỏi mở – Loại câu hỏi khuyến khích học sinh phải trả lời và giải thích nhiều hơn.
 • Gợi ý suy nghĩ sâu hơn – Những câu hỏi hay sẽ giúp học sinh phân tích, đánh giá, đào sâu hơn và khám phá khả năng của bản thân.
 • Yêu cầu học sinh sử dụng tài liệu có sẵn để xây dựng câu trả lời – Câu hỏi hay được xây dựng dựa trên nội dung khóa học, giúp học sinh có cái nhìn sâu sắc hơn về bộ môn đang học vì mỗi chủ đề được kết nối với nội dung đã thảo luận trước đó.

4. Giao bài tập đa dạng

Giáo viên nên liên tục đặt câu hỏi và cho học sinh trả lời, giao các bài tập phù hợp như giải quyết vấn đề, ví dụ thực tế cùng nhiều hoạt động khác nhưng phải đảm bảo các hoạt động này đạt được mục tiêu học tập của học sinh.

5. Đưa ra phản hồi có giá trị

Để giúp học sinh tiến bộ trong suốt khóa học, giáo viên nên phản hồi thường xuyển để học sinh biết được mình đã làm tốt những gì và cần cải thiện điểm nào. Các công cụ đánh giá của NUADU sẽ giúp giáo viên đánh giá chuẩn xác hơn và đề xuất các bài tập và hoạt động phù hợp cho từng học sinh cụ thể.

Bạn có đang tìm kiếm một công cụ học tập tại nhà hiệu quả? Liên hệ để biết thêm thông tin về lớp học trực tuyến của NUADU hợp tác cùng Microsoft để mang lại giải pháp học trực tuyến cực kì hiệu quả nhé!

Categories
Articles News

5 Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi dalam kelas Online

Ketika Anda menyelenggarakan kelas online, Anda akan menghadapi situasi yang kurang interaksi tatap muka, masalah teknis, dan ketidakpastian akan berbagai isu pandemi. Berikut ini adalah tips dari NUADU untuk mendorong partisipasi siswa selama kelas online.

Pengaplikasian Home-based learning mengalami peningkatan yang sangat drastis karena sebagian besar negara melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Jika sekolah Anda berencana untuk melakukan ini, baik dalam jangka panjang atau hanya sebagai langkah sementara, maka Anda sekarang perlu mencari cara agar dapat mengajar secara efektif dan melakukan berbagai pengaturan secara jarak jauh.

Mengajar secara online tidak cukup dengan hanya memiliki sumber daya yang tepat dan koneksi internet yang baik. Anda harus memimpin dan membantu para siswa untukmenyesuaikan diri dengan situasi saat ini, atau biasa disebut dengan ‘the new normal’. Bagaimanapun penyesuaian telah dilakukan, perlu dipahami bahwa pengajaran Online akan cukup kontras dengan lingkungan kelas yang Anda dan siswa Anda biasa jalani.

Ketika Anda melakukan kelas online, Anda perlu mempertimbangkan tantangan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kelas virtual. Anda dan para siswa memiliki akses ke serangkaian sumber pembelajaran dan mode partisipasi yang sangat lengkap pada platform NUADU dan MS Teams. Pada saat yang sama, Anda tetap perlu menyesuaikan diri dengan kurangnya interaksi tatap muka, distraksi, masalah teknis, dan berbagai ketidakpastian akan isu pandemi.

Berita baiknya, kami membagikan tips-tips ini untuk mendorong partisipasi siswa selama kelas online.

1. Perjelas Tujuan Anda

Siswa cenderung akan lebih banyak berpartisipasi jika mereka memahami tujuan dari apa yang mereka lakukan. Mereka perlu tahu bahwa mereka akan belajar sesuatu yang bermanfaat dan relevan. Jadi, setiap kali Anda meminta mereka untuk melakukan suatu kegiatan atau mengajak mereka untuk masuk ke dalam diskusi, jelaskan tujuan Anda dan bagaimana kegiatan tersebut akan memberikan poin dan hasil penting dari proses pembelajaran.

2. Berikan Pedoman Pembelajaran Yang Jelas

Menetapkan pedoman dan ekspektasi yang jelas terkait komitmen, waktu, tugas, dan upaya dapat membantu siswa memahami struktur untuk proses pembelajaran mereka. Ini akan memberikan arah yang lebih konkret dalam memahami pelajaran dan ukuran yang lebih nyata terkait kemajuan siswa.

Sampaikan pedoman ini sebagai masukan, bukan aturan yang mengekang dan instan. Mintalah masukan kepada para siswa tentang apa yang tampak realistis dengan konteks masing-masing. Ketika Anda menyetujui pedoman tersebut, siswa lebih cenderung untuk mengikutinya karena mereka merasa bahwa kebutuhan dan kontribusi mereka dihargai. Ini adalah waktu yang luar biasa, jadi berikan sedikit fleksibilitas dan tidak serta-merta memberikan hukuman jika pedoman ini tidak diikuti dengan sempurna oleh siswa.

3. Ajukan Pertanyaan yang Menarik

Pertanyaan seperti apa yang mendorong partisipasi dalam kelas online? Tentu jenis pertanyaan yang membuat diskusi kelas menjadi hidup:

 • Open-Ended – Pertanyaan yang dijawab lebih dari sekedar Ya/Tidak, pertanyaan-pertanyaan ini akan menggerakkan siswa untuk menguraikan dan menjelaskan.
 • Menghasilkan pemikiran dan refleksi yang lebih tinggi – Pertanyaan yang bagus juga menggerakkan siswa untuk menganalisis, menilai, menggali lebih dalam, dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan.
 • Mendorong siswa untuk menggunakan materi pelajaran untuk membangun jawaban mereka – Pertanyaan yang bagus dibangun berdasarkan konten materi pelajaran, hal ini akan memberikan siswa pandangan yang maju tentang materi tersebut karena setiap topik terhubung dengan apa yang telah dibahas sebelumnya.

4. Berikan Beragam Kegiatan

Kelas tidak harus selalu berupa sesi tanya jawab. Buatlah kegiatan seperti pemecahan masalah, studi kasus, dan lainnya. Tetapi pastikan kegiatan ini mencapai tujuan pembelajaran, bukan hanya sekedar menambah kegiatan/kesibukan.

5. Berikan Evaluasi yang Membangun

Ketika siswa Anda mengalami kemajuan yang signifikan di dalam kelas, berikan masing-masing dari mereka penialain yang akan membantu mereka memahami dan melihat di mana posisi mereka – apakah yang mereka lakukan baik, dan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih baik. Gunakan sistem penilaian NUADU untuk membantu Anda membuat penilaian yang tepat dan merekomendasikan latihan dan kegiatan untuk setiap siswa.

Tertarik dengan sistem home-based learning yang dapat Anda siapkan dalam sehari? Yuk dapatkan info lebih lanjut tentang Kelas Online NUADU, yang merupakan solusi pembelajaran jarak jauh dengan kemitraan bersama Microsoft!

Categories
Articles Main Page News

5 Strategies to Boost Participation in Online Classes

When you conduct online classes, you need to deal with the lack of face-to-face interaction, distractions, technical issues, and the uncertainty of a pandemic. Here are the tips for encouraging student participation during an online class.

Home-based learning is experiencing a surge in popularity as most countries go on lockdown to curb the spread of the coronavirus. Whether your school plans to do this long term or simply as a stop-gap measure, you now need to figure out how to teach effectively and completely in a remote setup.

Teaching online involves more than having the right resources and a good internet connection. You have to take the lead and help your students adjust to the new normal. After all, it is quite a contrast to the classroom environment that you and your students are used to.

When you conduct online classes, you need to consider the challenges and possibilities of a virtual class. You and your students have access to an amazing set of resources and participation modes on the combined NUADU platform and MS Teams. At the same time, you need to deal with the lack of face-to-face interaction, distractions, technical issues, and the uncertainty of a pandemic.

Good thing we have these tips for encouraging student participation during an online class.

1. Clarify Your Purpose

Students tend to participate more if they know that there is a point to what they are doing. They need to know that they will learn something useful and relevant. So, whenever you ask them to do an activity or lead them into a discussion, clarify your objectives and how they lead to the main learning outcomes of the course.

2. Set Clear Guidelines

Setting clear guidelines and expectations about commitment, time, work, and effort helps give students a structure to their learning. This would give a more concrete direction to the course and a more tangible gauge to student progress.

Phrase these guidelines as suggestions, not hard and fast rules. Invite your students’ input about what seems realistic given their individual contexts. When you agree on the guidelines, students are more likely to follow them as they feel that their needs and contributions are valued. These are extraordinary times, so provide a bit of flexibility and extend grace if these guidelines are not followed perfectly.

3. Ask Engaging Questions

What kind of questions are boost participation in an online class? The same type that makes classroom discussions come alive:

 • Open-ended – Answerable by more than yes/no, these questions move students to elaborate and explain.
 • Elicits higher thinking and reflection – Good questions also move students to analyse, assess, dig deeper, and explore possibilities.
 • Requires the students to use the course content to build their answers – Good questions build upon the course’s content, giving students a progressing view of the subject matter as each topic is connected to what was discussed before.

4. Provide Diverse Activities

Classes shouldn’t always be just question-and-answer sessions. Create suitable activities like problem-solving, case studies, and others. But make sure these activities achieve the learning objectives, not just busywork.

5. Give Valuable Feedback

As your students progress through the course, give each of them feedback that would help them assess and see where they are — what they are doing good, and what they need to improve. Use NUADU’s assessment tools to help you make proper assessments and recommend exercises and activities for each student.

Interested in a home-based learning tool that you can set up in a day? Ask about NUADU’s Online Class, a distance learning solution in partnership with Microsoft.

Categories
Articles Main Page News

5 Tips for Parents for Effective Home-Based Learning

With so many schools closing because of the coronavirus, your children may now be staying at home with you and you have to make sure their education continues. Here are five tips to help your children continue their education at home.

1. Don’t Overthink It

No one is expecting you to recreate your child’s classroom experience. So, make your own. Use the resources that your child’s school is offering — online classes, physical books, and other materials. On top of that, use what materials you have at home.

2. Set up a Learning Space

Your child will need a place where she could focus on her lessons or activities. This could be the child’s room or a part of the living room. And if the school offers online lessons, the computer should be accessible to her and you as the facilitating adult. Her other school material within reach, as well, or stored in an easily-movable case so the child can take them wherever she feels comfortable studying.

3. Have a Realistic Schedule

While you’re not expected to recreate your child’s classroom in your home, it would do her good to maintain the schedule structure that she is used to when she was going to school. It would give her a sense of routine, of her doing school except that it’s at home. But if you observe that your child learns better at a different time of the day, adjust the schedule accordingly. The goal, after all, is for your child to continue learning, not to maintain school schedules.

4. Be a Facilitator

You don’t have to be your child’s teacher. If your child’s school has shifted to a home-based learning system with online classes, you will act more like a facilitator or teacher’s aide. Just follow the program but be ready to answer any questions that your child may ask.

If you were homeschooling your child even before the coronavirus pandemic, you are the still primary teacher. But now, you have to find ways to fill the gaps left by tours, music lessons, sports clubs, and other out-of-the-house learning activities that are now cancelled. For this, the internet is your friend. Look for virtual tours, documentaries, demo videos, and other learning media that you can use.

5. You Don’t Need to Study the Whole Day

Limit dedicated schooling time. Allow for some free time for your children to stretch their minds and bodies in more leisurely activities, or just relax. Let them play with their toys or draw what they want to draw, or do whatever they find enjoyable. If they miss their friends, set up an online meeting for them. You can also do the same for yourself and your friends.

Just because school premises are closed doesn’t mean learning has to stop. Make the most of what you have and what the schools offer to keep your children learning.

Categories
Articles News

Nauka w domu nie musi być nudna!

W NUADU udostępniliśmy tysiące interaktywnych zadań i materiały do samodzielnej nauki dla uczniów klas IV – VIII. Na komputerze, w telefonie i tablecie.

Dla każdego przedmiotu przygotowaliśmy materiały edukacyjne i zadania do rozwiązywania, które same się sprawdzają. Wszystkie materiały zgodne są z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotychczas materiały, zadania oraz funkcjonalności takie jak natychmiastowe wyniki, czy obserwowanie postępów w nauce dostępne były wyłącznie dla szkół współpracujących z NUADU. Po raz pierwszy udostępniliśmy je do indywidualnego wykorzystania! Będą pomocą dla dzieci, które kontynuują naukę w domu. Z NUADU mogą uczyć się samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Z materiałów skorzystają również korepetytorzy, centra korepetycyjne lub inne mniejsze jednostki edukacyjne.

W każdej klasie:

 • Tysiące interaktywnych zadań
 • Automatycznie sprawdzane wyniki
 • Bogata baza wiedzy
 • Dostęp na smartfonie i w komputerze
 • Materiały zgodne z podstawą programową MEN

Szczegóły programowe dla każdej klasy znajdują się na stronie uczen.nuadu.pl!

Aby zakupić materiały należy zarejestrować konto w NUADU i wybrać swoją klasę w zakładce „Sklep”.

Do końca sierpnia trwa promocja. Dostęp do materiałów wybranej klasy na okres 12 miesięcy kosztuje teraz połowę regularnej ceny czyli 59 zł.

Oferujemy 100% rabat dla dzieci pracowników służb medycznych!

Categories
Articles Main Page News

12 Proven Ways for Effective Distance Learning

As COVID-19 continues to spread and cities go into quarantine, more schools have been forced to close. These closures may go on for weeks, even months.

How can teachers and school administrators step up to the challenge?

Thanks to the internet and collaborative software, teachers can still conduct lessons online.

Teachers can set up virtual classrooms with teamwork hubs like Microsoft Teams, which is available for free to educational institutions. Using this tool, teachers can show PowerPoint presentations, use a digital whiteboard in real-time, and share links to the best online supporting sources.

Here are some tips that will help you get the best results from distance learning tools:

 1. Record lectures instead of streaming
 2. Show your face for a personal touch
 3. Limit each lesson 15 minutes or less
 4. Test if slides are mobile-friendly
 5. Use existing open-access resources
 6. Give specific and detailed instructions
 7. Provide interactive activities
 8. Make sure all content and navigation are accessible using the keyboard alone
 9. Set reasonable expectations
 10. Use auto-checking to measure participation
 11. Use group communications carefully
 12. Let students take control of certain activities

Don’t forget to express sympathy and encouragement to both students and their parents, who often oversee the online lessons at home. These are trying times, but we can still maintain connection even while practicing social distancing.

Interested to start home education with online tools? NUADU, in partnership with Microsoft, can help you set up a virtual classroom.

Categories
Articles Main Page

NUADU Boosts Cooperation and Teamwork among pupils

As stated in the Special Report on the Cooperation of Business and Education in Poland, employers [1] consider teamwork skills to be absolutely vital in the workplace. Therefore, developing teamwork among pupils helps in their careers.

Managers are mindful that these so-called soft skills can determine the success or failure of any project:

 • collaboration to achieve group goals
 • receptiveness to suggestions
 • giving and accepting feedback
 • motivating others
 • problem-solving with a team

However, these qualities are not innate; they are acquired over years of experience.

An Educational Paradigm Shift

The previous model of education in Poland focused on individual work at school and at home, which provides few opportunities to master soft skills. Consequently, young people only begin to develop crucial skills and attitudes in their first job.

Fortunately, there has been a paradigm shift toward a more collaborative approach in schools. Currently, pupils have more opportunities for projects where each child’s input contributes to the final grade.

They soon learn that success requires the involvement of everyone. Instead of looking for someone to blame, the group focuses their time on seeking solutions. In the process, they practice and learn valuable skills that prove valuable in professional settings.

Technology-Supported Collaboration and teamwork among pupils

NUADU is a platform that supports the educational process through an objective evaluation of the learning outcomes achieved. Our team develops solutions that not only contribute to the acquisition of knowledge but also help shape the desired professional attitudes.

NUADU allows teachers to identify the abilities of individual pupils, which equips them to make the right decisions when choosing pupils to work on a group project together.

Michał Korpys, Head of Product at NUADU
NUADU educational platform encourages students for cooperation and teamwork
NUADU educational platform encourages Cooperation and Teamwork among pupils

NUADU is a convenient solution designed to help teachers support individual students and analyse their progress, despite the limited time available. This system tracks and compares learning styles, results, and motivational characteristics (determined by psychophysiological factors).

The NUADU platform is highly accurate and founded on the latest breakthroughs in pedagogy, neurobiology, and psychology. Plus, the advanced technology used to process educational data allows the best designation of specific tutor–pupil pairs. Thus, NUADU is uniquely positioned to promote the changes taking place in Polish schools.

[1] https://docplayer.pl/2932517-Biznes-dla-edukacji-raport-specjalny-dotyczacy-wspolpracy-biznesu-i-edukacji-w-polsce.html (Raport specjalny PARP Biznes dla Edukacji, 2014) Jawor-Joniewicz, A. (2014). Business for education. Special Report on the Cooperation of Business and Education in Poland

Categories
Articles News

Our future depends on social skills and emotional management

NUADU together with the American organization SEL for Prevention (Social and Emotional Learning) provide an educational program and digital technology enabling students aged 5-14 to develop important life skills.

Why manage emotions and social skills?

Preventative programs help to develop skills that allow students to cope better on a daily basis and live a fuller, more fruitful life. The SEL for Prevention program can help reduce risk factors associated with self-destructive and aggressive behavior, and has shown positive results including academic performance, reduced stress, improved attitudes and behavior, and better functioning in society, school and professional environments.

A program with passion

SEL for Prevention is an evidence-based social and emotional learning program that covers a wide range of ages and proficiency levels. The program was created by Pamela Goldberg, a child therapist and former critical care nurse with a passion for prevention. As a licensed therapist for marriages and families, she realized that strong physical health begins with the development of strong mental health. This led her to create effective tools and strategies to promote positive mental health for students and schools.

8 steps to success

The SEL for Prevention program includes 8 basic social and emotional areas, within which it provides knowledge, skills and strategies designed to promote the healthy interaction and safe regulation of feelings, thoughts, and behaviors.

These 8 concepts, called steps, are:

 1. Peer Connections
 2. Identifying & Expressing Feelings
 3. Respecting Boundaries
 4. Building Empathy
 5. Mood Control
 6. Stopping Manipulation
 7. Self-Regulation
 8. Motivation
Social and emocial learning - sel for prevention

The SEL program is easily adaptable and can be taught as an independent course or integrated with the appropriate curriculum. The program uses research-based social and emotional learning curriculum that uses educational tools as well as storytelling, art, drama classes, music and intimate discussions in order to create an organic learning experience for children and equip them with strategies to keep them safe.

Technology that supports the learning of life skills

Pupils require access to curricula that are innovative, engaging and entertaining, and based on research.

Pamela M. Goldberg, founder of SEL for Prevention

NUADU’s innovative technology perfectly supports Ms. Goldberg’s mission, and our team has successfully digitized nearly 700 tasks, 130 presentations, and 32 lessons.

Transitioning to a digital environment not only saves teachers’ time in preparing materials for classes, but also encourages children to learn. Parents are also included in the teaching process, as they have access to the system, receive notifications about their child’s activities, as well as specific messages prepared for parents to support the emotional and social development of their child. The platform supports all forms of formative and summative evaluation in order to minimize the time spent by the teacher on paperwork, evaluation and assessment. This allows teachers to make the most of their valuable time, to better plan their lessons, and support their students.

Personalize learning by grouping students in targeted ways

The NUADU solution together with SEL for Prevention content can be used as a prevention among all children or intervention in selected groups. Including all children in the program does not exclude an individual approach to each student. The key advantage of the adaptive NUADU algorithm is the automatic adjustment of the content to the level of knowledge and skill of the students. The system identifies gaps in the area of a given SEL area and proposes activities that can raise competency levels. The system also provides individual feedback during assessment, which increases motivation to learn. Teachers can similarly conduct classes in NUADU only for selected students, dividing them according to their specific needs.

A solution for 500 schools in the United States

Cooperation with SEL for Prevention was initiated thanks to Global Grid for Learning, an organization that enables school environments to implement innovative technologies to improve education. Thanks to the joint project, 500 schools in America under the grant will benefit from the NUADU platform in the next 3 years.

The NUADU Content Department is currently working hard to digitize thousands of pieces of educational content from renowned publishers around the world. Their high efficiency makes projects such as Global Grid for Learning possible.