Categories
News

NUADU at EdTech Asia Summit 2019

August 1-2, 2019 | Raffles City Convention Centre, Singapore

EdTech Asia Summit brings together leading thought leaders in the learning, work, and talent innovation for two full days of engaging sessions, workshops, and social networking events.

NUADU is being represented by Arjun Singh who is the moderator the ‘Scaling Education Content Distribution and Product in Southeast Asian Markets‘ topic panel.

Session Details: Hall #2, Friday, August 2nd, 2019, 1:30PM-2:00PM

Agenda: https://summit.edtechasia.com/agenda-2019/

Categories
Articles News

Our future depends on social skills and emotional management

NUADU together with the American organization SEL for Prevention (Social and Emotional Learning) provide an educational program and digital technology enabling students aged 5-14 to develop important life skills.

Why manage emotions and social skills?

Preventative programs help to develop skills that allow students to cope better on a daily basis and live a fuller, more fruitful life. The SEL for Prevention program can help reduce risk factors associated with self-destructive and aggressive behavior, and has shown positive results including academic performance, reduced stress, improved attitudes and behavior, and better functioning in society, school and professional environments.

A program with passion

SEL for Prevention is an evidence-based social and emotional learning program that covers a wide range of ages and proficiency levels. The program was created by Pamela Goldberg, a child therapist and former critical care nurse with a passion for prevention. As a licensed therapist for marriages and families, she realized that strong physical health begins with the development of strong mental health. This led her to create effective tools and strategies to promote positive mental health for students and schools.

8 steps to success

The SEL for Prevention program includes 8 basic social and emotional areas, within which it provides knowledge, skills and strategies designed to promote the healthy interaction and safe regulation of feelings, thoughts, and behaviors.

These 8 concepts, called steps, are:

 1. Peer Connections
 2. Identifying & Expressing Feelings
 3. Respecting Boundaries
 4. Building Empathy
 5. Mood Control
 6. Stopping Manipulation
 7. Self-Regulation
 8. Motivation
Social and emocial learning - sel for prevention

The SEL program is easily adaptable and can be taught as an independent course or integrated with the appropriate curriculum. The program uses research-based social and emotional learning curriculum that uses educational tools as well as storytelling, art, drama classes, music and intimate discussions in order to create an organic learning experience for children and equip them with strategies to keep them safe.

Technology that supports the learning of life skills

Pupils require access to curricula that are innovative, engaging and entertaining, and based on research.

Pamela M. Goldberg, founder of SEL for Prevention

NUADU’s innovative technology perfectly supports Ms. Goldberg’s mission, and our team has successfully digitized nearly 700 tasks, 130 presentations, and 32 lessons.

Transitioning to a digital environment not only saves teachers’ time in preparing materials for classes, but also encourages children to learn. Parents are also included in the teaching process, as they have access to the system, receive notifications about their child’s activities, as well as specific messages prepared for parents to support the emotional and social development of their child. The platform supports all forms of formative and summative evaluation in order to minimize the time spent by the teacher on paperwork, evaluation and assessment. This allows teachers to make the most of their valuable time, to better plan their lessons, and support their students.

Personalize learning by grouping students in targeted ways

The NUADU solution together with SEL for Prevention content can be used as a prevention among all children or intervention in selected groups. Including all children in the program does not exclude an individual approach to each student. The key advantage of the adaptive NUADU algorithm is the automatic adjustment of the content to the level of knowledge and skill of the students. The system identifies gaps in the area of a given SEL area and proposes activities that can raise competency levels. The system also provides individual feedback during assessment, which increases motivation to learn. Teachers can similarly conduct classes in NUADU only for selected students, dividing them according to their specific needs.

A solution for 500 schools in the United States

Cooperation with SEL for Prevention was initiated thanks to Global Grid for Learning, an organization that enables school environments to implement innovative technologies to improve education. Thanks to the joint project, 500 schools in America under the grant will benefit from the NUADU platform in the next 3 years.

The NUADU Content Department is currently working hard to digitize thousands of pieces of educational content from renowned publishers around the world. Their high efficiency makes projects such as Global Grid for Learning possible.

Categories
News

Nasza przyszłość zależy od umiejętności społecznych i zarządzania emocjami

NUADU wraz z organizacją Social and Emotional Learning (SEL) for Prevention dostarczają program edukacyjny oraz technologię, które umożliwiają uczniom w wieku 5-14 lat rozwijanie życiowych umiejętności.

Dlaczego akurat zarządzanie emocjami i umiejętności społeczne?

W ostatnich dekadach w wielu krajach widać wzrost zachowań problemowych wśród młodzieży. To spowodowało rozwój programów profilaktycznych. Promują one rozwój umiejętności, które pozwalają lepiej radzić sobie na co dzień i prowadzić pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Pomagają też zmniejszać czynniki ryzyka związane z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi. Wpływają również pozytywnie na rozwój emocjonalny, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w środowiskach szkolnych i zawodowych.

Kluczowe jest rozpoczęcie edukacji emocjonalnej wcześnie, w wieku szkolnym. Najbardziej trwałe efekty dają długoterminowe programy zaplanowane na lata. Przykładem realizującym taki program jest amerykańska organizacja SEL for Prevention (Social and Emotional Learning).

Program z pasją

Opracowany przez wydawnictwo SEL for Prevention program nauczania umiejętności życiowych wyróżnia: wiele poziomów zaawansowania i przedziałów wiekowych uczniów (szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci w wieku 5-14 lat), ponad 10-letnie dowody skuteczności oraz wsparcie ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego. Program został stworzony przez byłą pielęgniarkę izby przyjęć, której pasją jest zapobieganie chorobom i traumom. Jako licencjonowana terapeutka małżeństw i rodzin zdaje sobie sprawę, że silne zdrowie fizyczne zaczyna się od rozwinięcia silnego zdrowia psychicznego.

Program jest też łatwo adaptowalny, może być nauczany jako samodzielny kurs lub kurs zintegrowany z realizowaną podstawą programową.

8 kroków do sukcesu

Program SEL for Prevention obejmuje 8 obszarów społecznych i emocjonalnych umiejętności, w ramach których dostarcza wiedzę, umiejętności i strategie przydatne dzieciom do skutecznego i etycznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie napotykają w życiu.

Tymi 8 obszarami, zwanymi krokami, są:

 1. Relacje społeczne.
 2. Poszanowanie granic.
 3. Kontrola nastroju.
 4. Samoregulacja.
 5. Identyfikacja i bezpieczne wyrażanie emocji.
 6. Okazywanie empatii.
 7. Wstrzymywanie manipulacji.
 8. Motywacja, odporność i inteligencja emocjonalna.

Program wykorzystuje kreatywne metody storytellingu, sztuki, dramatu, zajęć, muzyki i dyskusji do tworzenia doświadczeń edukacyjnych, z którymi dzieci się utożsamiają, w które się angażują, dzięki którym przyswajają wiedzę i wykorzystują ją w życiu.

Technologia, która wspiera naukę życiowych umiejętności

Uczniowie wymagają dostępu do programów nauczania, które są innowacyjne, wciągające i rozrywkowe, a także oparte na badaniach.

Pamela M. Goldberg, Założycielka SEL for Prevention

Innowacyjna technologia NUADU doskonale wspiera misję założycielki. Treści programu zostały przygotowane w formie interaktywnych materiałów (powstało blisko 700 zadań, 130 prezentacji, 32 lekcji). Nie tylko oszczędzają czas nauczycieli w przygotowywaniu materiałów do zajęć, ale również zachęcają dzieci do nauki.

W proces nauczania włączeni są rodzice, którzy mają dostęp do systemu, otrzymują powiadomienia o aktywnościach dzieci. Przygotowane dla rodziców powiadomienia pozwalają wspierać rozwój emocjonalny i społeczny ich dzieci. Platforma wspiera wszystkie formy oceny, czyli   formatywną oraz sumatywną . Minimalizuje również czas spędzany przez nauczyciela na ewaluacji oraz ocenianiu. Umożliwia w ten sposób nauczycielom wykorzystanie cennego czasu na lepsze planowanie lekcji i wspieranie uczniów.

NUADU w nauczaniu spersonalizowanym wszystkich i dla wybranych uczniów

Rozwiązanie NUADU wraz z treściami SEL for Prevention może służyć jako profilaktyka wśród wszystkich dzieci lub interwencja w wybranych grupach.

Włączenie wszystkich dzieci do programu nie wyklucza indywidualnego podejścia do każdego ucznia.  Kluczową zaletą adaptywnego algorytmu NUADU jest automatyczne dopasowanie treści do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. System pozwala zidentyfikować braki w zakresie danego obszaru SEL i proponuje aktywności podciągające kompetencje uczniów. Umożliwia otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej w procesie oceniania, co zwiększa motywację do nauki. Nauczyciele mogą analogicznie prowadzić zajęcia w NUADU tylko dla wybranych uczniów, dzieląc ich według określonych potrzeb.

Rozwiązanie dla 500 szkół w Stanach

Współpraca z SEL for Prevention zainicjowana została dzięki Global Grid for Learning, organizacji, która umożliwia środowiskom szkolnym wdrażanie innowacyjnych technologii dla poprawy edukacji. Dzięki wspólnemu projektowi w ramach grantu z platformy NUADU skorzysta 500 szkół w Ameryce w ciągu najbliższych 3 lat.

Wysoka wydajność pracy Działu Kontent firmy NUADU zajmującego się digitalizacją treści edukacyjnych renomowanych światowych wydawców, umożliwia przystąpienie do projektów jak Global Grid for Learning.

Categories
News NUADU Smart Edu

NUADU rozwiąże problem edukacji dzięki sztucznej inteligencji oraz grantowi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Każdy uczeń wymaga czasu

W przeciętnej chińskiej klasie znajduje się 48 uczniów, w singapurskiej trochę mniej – bo 35. Natomiast w Stanach Zjednoczonych klasa liczy 24 uczniów, a w Australii i w Europie – średnio 20. Typowy nauczyciel prowadzi takich klas kilka, a czasem – gdy naucza w więcej niż w jednej szkole – nawet kilkanaście. W ekstremalnych przypadkach daje to nawet 300 – 350 uczniów, którymi musi się zajmować jeden nauczyciel. Wśród tej grupy znajdują się osoby wybitnie zdolnie, nadpobudliwe, dyslektyczne, zamknięte w sobie, a czasem pochodzące z rodzin z nałogami. Zdarzają się też dzieci niepełnosprawne ruchowo i też umysłowo. Przybywa również uczniów mających problem ze skupieniem się i napadami agresji. Wszystkich uczniów (z tak różnymi potrzebami i możliwościami) trzeba nauczać i traktować indywidualnie. A co dokładnie składa się na proces nauczania? Diagnoza potrzeb, planowanie, wyjaśnienie tematu, ułożenie zadań praktycznych, ewaluacja (im częstsza tym lepsza), dodatkowe zadania wyrównawcze, ćwiczenia utrwalające i wiele innych mniejszych działań. Nietrudno zgadnąć, że czas i uwaga poświęcany wszystkim uczniom w takim stopniu, w jakim go potrzebują, powinien być liczony nie w roboczogodzinach, ale w stuleciach.  

Problem zauważają też autorzy badań „Meta-Analysis of Research on the Relationship of Class-Size and Achievement” (Glass and Smith, ED 168 129), którzy wskazali istotny związek wielkości klasy z osiągnięciami uczniów. Wg nich uczniowie w licznych klasach osiągają nawet kilkunastoprocentowo gorsze wyniki, niż ich koledzy uczący się w małych grupach. 

Innowacyjny projekt doceniony grantem

Zespół entuzjastów pracujących w NUADU usilnie szuka odpowiedzi, jak rozwiązać ten poważny problem. Myśli głównie o sposobie, który można włączyć w istniejące systemy edukacji.

Szkolnictwo nie jest w stanie przeobrazić się w szybkim tempie, Jeśli chcemy, aby szkoły się rozwijały, to musimy opracować innowacje, które da się łatwo wpleść w codzienne życie nauczycieli i uczniów. Jeśli będziemy oczekiwać od ludzi, że z dnia na dzień zmienią całkowicie swoje przyzwyczajenia i sposób pracy, to z góry skazujemy się na ich wielki opór.

Alina Guzik, Dyrektor Produktu NUADU

Takie podejście stało się zalążkiem opracowania pomysłu systemu, który będzie w stanie pomóc nauczycielom rozpoznawać potrzeby każdego ucznia i dostarczać im materiały oraz odpowiednie wsparcie edukacyjne w najlepszym możliwym momencie. Krótko mówiąc: rozwiązania, które można w równym stopniu zastosować w szkołach, jak i w domach. 

Skuteczne uczenie się to nie tylko dobre materiały i czas poświęcony na zapamiętywanie. Na cały proces składa się bardzo wiele czynników, w tym chociażby to, czy jesteśmy wypoczęci, pora dnia, miejsce, w którym się uczymy czy aktualnie odczuwany poziom stresu. Dlatego w NUADU do nauki podchodzi się holistycznie. Pracownicy platformy jako pierwsi na świecie zdecydowali się mocno osadzić rozwiązanie technologiczne w odkryciach z obszaru pedagogiki, neurobiologii i psychologii. Całość tworzą dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 

Ich pomysł został doceniony przez instytucję rządową i jako jeden z nielicznych otrzymał finansowanie w wysokości ponad pół miliona euro z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera powstawanie obiecujących innowacji. 

Nad powstaniem rozwiązania pracuje interdyscyplinarny zespół składający się z naukowców z różnych dziedzin nauki, analityków danych, wysokiej klasy programistów uczenia maszynowego i projektantów UX. Całość jest na każdym etapie konsultowana z nauczycielami i uczniami. Jakie dokładnie usprawnienia powstaną? 

Inteligentny planer edukacyjny

Opracowany produkt będzie rozkładał naukę w czasie, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby ucznia. Będzie dbał o takie rozplanowanie materiału, aby uczeń zdążył go przeanalizować, nauczyć się i utrwalić wiedzę przed wskazanym terminem np. przed datą egzaminu maturalnego.

Wiedza, której się nie zapomina

Gdy mamy przed sobą do opanowania dużo materiału, szybkie zapominanie tego, co już się nauczyliśmy jest dużym problemem. Dlatego też w ramach projektu powstanie inteligentny mechanizm, który pomoże przenieść wiedzę z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. W tym celu zostanie wykorzystana krzywa zapominania Ebbinghausa wskazującą okresy narażone na utratę wiedzy oraz system Leitnera – algorytm definiujący pięcioetapowy proces powtarzania treści, aż do ich całkowitego przyswojenia. W odróżnieniu od istniejących na rynku produktów bazujących na algorytmach opartych o sztywny zbiór reguł, NUADU weźmie pod uwagę unikatowe potrzeby konkretnych osób. W ich rozpoznaniu pomoże mechanizm sztucznej inteligencji. 

Wzajemna pomoc uczniów

A co w przypadku, gdy uczeń będzie miał trudność ze zrozumieniem tematu? System podsunie odpowiednie teksty, filmiki i prezentacje albo wskaże rówieśnika, który pomoże wyjaśnić trudne kwestie. W świecie, w którym nauczyciel ma ograniczony czas na wsparcie każdego dziecka, znaczenie pomocy międzyuczniowskiej bardzo wzrasta. 

Bot, który zmotywuje do nauki

Nauka to często długi, żmudny i pracochłonny proces. Wytrwałość i systematyczność w uczeniu się jest problemem dla wielu dorosłych a co dopiero dla dzieci. Na szczęście motywacji można trochę pomóc, dlatego tworzony system  będzie nagradzać m. in. za czas spędzony na aktywnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Sprawę ułatwi wirtualny bot, który będzie zachęcał do pracy, wyłapywał chwile spadku motywacji i wspierał w drodze do celu. Bot-trener będzie również sugerować uczniowi zastosowanie różnych metod i technik uczenia się, co wesprze budowanie czegoś niezwykle cennego – samoświadomości.

Komercjalizacja

W pierwszej kolejności wdrożymy nasz innowacyjny produkt w takich krajach jak Singapur, Filipiny, Indonezja, Australia, Stany Zjednoczone i Polska. System (dzięki swojej modularnej konstrukcji) będzie wykorzystywany na rynku szkolnym – i myślę tu o szkołach podstawowych, średnich, uczelniach wyższych i centrum korepetycji – oraz na rynku domowym,  gdzie uczeń samodzielnie uczy się w domu, by zdobyć lepszą ocenę lub lepiej przygotować się do egzaminu. W tym drugim modelu to rodzic będzie głównym płatnikiem.

Marcin Wojnowski, Prezes i Założyciel NUADU

NUADU w czołówce najlepszych startupów edukacyjnych

Pod koniec 2018 roku NUADU znalazło się w grupie 5 finalistów (wyłonionych z ponad 300 projektów z 34 krajów świata) w programie Incredibles wspierającym innowacyjne spółki. Firma NUADU otrzymała również nagrodę od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za dynamizm w kategorii Ekspansja Zagraniczna.

Co więcej, w ostatnio opublikowanym raporcie „Map of the Polish AI” NUADU wskazano jako firmę (jedną z niewielu) zmieniającą oblicze światowej edukacji. W spółkę wierzy również Microsoft, który promuje ich platformę edukacyjną w ramach projektu School of the future – Szkoły przyszłości – inicjatywy przeobrażającej szkolnictwo z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Categories
Articles

NUADU plans to solve educational problems with AI and a grant from the National Center for Research and Development

Every student needs time

There are 48 students in the average Chinese classroom, 35 in Singapore, 24 in the United States, and 20 in Australia and Europe (Rampell, 2009). Teachers typically have at least a few classes, and in some cases, when teachers work at more than one school, they may have up to a dozen of them. In extreme cases this can quickly escalate to a teacher being responsible for the education of 300-350 students.

It’s important to recognize that this student group will come from a diverse range of backgrounds, all with different learning, mental and physical abilities. Every student has unique needs, particularly concerning how they are taught and treated in the classroom.

So, what exactly does the teaching process look like? It’s safe to say there are multiple elements: planning lessons, doing the actual teaching and explaining of new topics, assigning practical exercises, evaluation (the more frequent, the better), as well as providing compensatory tasks, and a host of other daily activities. It’s not difficult to assume that the time needed to provide students with sufficient individual attention, on top of an already busy schedule, could be calculated in centuries – not working hours.

Educational research has shown a significant relationship between class-size and student achievement. In fact, it has been known for some time that there are major benefits from reduced class-sizes: “a student who would score at about the 83rd percentile when taught individually would score at about the 50th percentile when taught in a class of 40 pupils”, and the difference in being taught in a class of 20 versus a class of 40 is an advantage of 6 percentile ranks (Glass & Smith, 1979).

Class-size and personalized attention to learning is vital for students to reach their potential, which is where NUADU comes in.

An innovative solution for education

Our team of enthusiasts at NUADU is working hard to develop an effective solution that addresses the challenges of the most complex problems in education, and how we can successfully incorporate this solution into the current education system.

Education is not able to change rapidly. If we want schools to develop, we must create innovations that can be easily incorporated into the daily lives of teachers and students. If we expect people to change their habits overnight, we’ll condemn them to their great resistance in advance.

Alina Guzik, Director of Product and Innovation, NUADU

This approach has become the nucleus to develop a powerful solution that will be able to help teachers recognize the individual needs of each student, and provide them with materials and appropriate educational support, exactly when they need it. A solution that can be applied equally in schools and at home.

After all, effective learning is not only about suitable materials and time spent memorizing it. The whole process consists of many lifestyle factors such as sleep, stress, the time of day, and the place we learn.

NUADU has taken these factors into account and has a holistic approach to our solution. Our employees were the first in the world to embed a technological solution with discoveries in the fields of pedagogy, neurobiology and psychology. While our product utilizes artificial intelligence mechanisms and machine learning, we understand the importance of factoring in the logistics of being a human – and the diverse effects this can have on creating an effective learning solution.

NUADU’s innovative solution has been recognized by government institutions and is fortunate to have received funding of more than half a million euros from the National Center for Research and Development in Poland.

A multidisciplinary team consisting of scientists (from various fields), data analysts, high-level machine learning programmers, and UX designers is working on the creation of the solution. The whole process also involves consultation with students and teachers at every stage.

Intelligent educational planner

The developed product will distribute learning materials in advance, taking into account the specific needs of the student. It will lay out the work so that the student can easily familiarize themselves with it, learn, and consolidate knowledge well in advance of the indicated due date, e.g. before an assignment or exam.

Improving how we retain information

When we have a lot of material to master, the main problem is quickly forgetting what we have already learned. The NUADU project will create an intelligent mechanism that will help transfer knowledge from short-term to long-term memory. For this to work, the Ebbinghaus forgetful curve will be used, indicating periods exposed to loss of knowledge, as well as the Leitner system – an algorithm defining a five-stage process of repetition of contents, until their complete assimilation. In contrast to existing products based on algorithms which are based on a rigid set of rules, NUADU will take into account the unique needs of specific people. Their recognition and personalization will be supported by artificial intelligence.

Encouraging students to work together

So, what if a student has difficulty understanding a topic? The system will provide relevant material in the form of text, videos and presentations, or suggest a peer who could help them learn. In a world where teachers have limited time to support each child, the importance of inter-student connection can help dramatically. This could also encourage students to help each other learn and share knowledge.

A bot that motivates you to learn

Creating a product based on science is often a long, tedious and difficult process. Perseverance and regularity in learning is a problem for many adults, let alone children. Fortunately, motivation can help, which is why the NUADU system will reward students, for example, for the time they spend actively learning or gaining new skills. This will be supported by a virtual bot that will encourage students to work, improve their weaker skills and support them on their journey to achieve their goals. The bot will also suggest the use of various methods and learning techniques that will support building something precious – self-awareness.

Commercialization

In 2019 we aim to implement our innovative product in Singapore, the Philippines, Indonesia, Australia, the United States and Poland. The system, thanks to its modular construction, will be used by schools including primary and secondary, tutoring centers, and universities, but also suited for time spent learning at home – whether it be studying to improve their grade or prepare for an exam.

Marcin Wojnowski, President and founder of NUADU

NUADU recognized as a global leader in EdTech

At the end of the last year, NUADU was selected as one of five companies out of 300, from 34 different countries, in the Incredibles Program, which supports innovative companies across the globe. The organization also received an award from the Polish Investment and Trade Agency for dynamism in international expansion.

Moreover, the recently published report ‘Map of the Polish AI’ indicated NUADU as one of four companies changing the structure of world education. Microsoft has also shown it believes in the company, by promoting the NUADU educational platform as part of the Schools of the Future project – an initiative that is transforming education around the world.

Sources:
Rampell, C. 2009, ‘Class Size Around the World’, Economix, New York Times, https://economix.blogs.nytimes.com/2009/09/11/class-size-around-the-world/
Glass & Smith, 1979, ‘Meta-Analysis of Research on the Relationship of Class-Size and Achievement’, ED 168, 129, Laboratory of Educational Research, University of Colorado

Authors

Alina Guzik
Director of Product and Innovation NUADU
Michał Korpys
Chief Product Officer NUADU
Marcin Wojnowski
CEO NUADU