Categories
Main Page News

Lenovo laptops & NUADU bundle

We are excited to inform, that Lenovo laptops with instant access to NUADU are now available in Indonesia.

Bundled with Lenovo hardware, our learning and assessment platform provides a complete solution for blended and distance learning, online education, and exams. NUADU comes with a three-year license for the learning content for National and International curricula, question banks, and implementation service.

This special offer was prepared jointly by Lenovo and NUADU for the schools in Indonesia. Lenovo and NUADU believe that transforming education is critical for society’s development, and Lenovo has always been proud to provide smarter technologies that engineer smarter classrooms for students. As the education environment is continuously changing, our close collaboration with Lenovo will ensure educators to be able to keep up with the new ways of teachings as students switch to online platforms and distance learning. Through this collaboration, Lenovo and NUADU aspire to provide innovation that meets the demands of distance learning and aids institution with their education transformation journey.

For the schools using National Curriculum, NUADU provides content from renowned educational publishers, available for Primary level 1 – 6 and Secondary level 7 – 12. Over 28,000 resources are available for Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi and Sosiologi.

For the schools using international curricula, NUADU provides internationally renowned Cambridge and Singapore curriculum for the subjects of Cambridge Primary Curriculum level 1 – 6 for Maths and Science with over 13,000 resources available, and Singapore Primary and Lower Secondary for English, Maths, and Science with over 18,000 resources available.

For business enquiries please contact Stella Djajasaputra – sdjajasaputr@lenovo.com

Categories
News

Dengan gembira kami informasikan bahwa laptop Lenovo dengan akses NUADU sekarang tersedia di Indonesia

Menggunakan laptop Lenovo, platform pembelajaran dan penilaian kami menyediakan solusi menyeluruh untuk ‘blended learning’ (gabungan metode tatap muka dan online), pembelajaran jarak jauh, pendidikan online, ataupun ujian.

NUADU dilengkapi dengan lisensi tiga tahun untuk konten pembelajaran yang mencakup kurikulum Nasional dan Internasional, bank soal, dan layanan implementasi.

Penawaran khusus ini hadir atas hasil kolaborasi Lenovo dan NUADU untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Lenovo dan NUADU percaya bahwa transformasi pendidikan sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan Lenovo bangga dapat selalu menyediakan teknologi yang lebih canggih agar dapat memfasilitasi ruang kelas yang lebih cerdas untuk siswa. Seiring lingkungan pendidikan yang terus berubah, kolaborasi erat kami dengan Lenovo ini akan memastikan para pendidik dapat mengikuti cara-cara pengajaran baru ketika siswa beralih ke platform online dan pembelajaran jarak jauh. Melalui kolaborasi ini, Lenovo dan NUADU bercita-cita untuk memberikan inovasi yang memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh dan membantu institusi dalam menjalankan transformasi pendidikan mereka.

Untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum Nasional, NUADU menyediakan konten dari penerbit pendidikan terkenal, tersedia untuk tingkat Dasar 1 – 6 dan tingkat Menengah 7 – 12. Lebih dari 28.000 sumber pembelajaran tersedia untuk Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP , Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi.

Untuk sekolah yang menggunakan kurikulum internasional, NUADU menyediakan kurikulum Cambridge dan Singapura yang terkenal secara internasional untuk mata pelajaran Cambridge Kurikulum Tingkat 1 – 6 untuk Matematika dan Ilmu Pengetahuan dengan lebih dari 13.000 sumber pembelajaran yang tersedia, dan Sekolah Dasar dan Menengah Singapura untuk Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains dengan tersedia lebih dari 18.000 sumber pembelajaran.

Untuk informasi terkait kerjasama dapat menghubungi Stella Djajasaputra – sdajajasaputr@lenovo.com

lenovo laptop
Categories
Articles News

Nauka w domu nie musi być nudna!

W NUADU udostępniliśmy tysiące interaktywnych zadań i materiały do samodzielnej nauki dla uczniów klas IV – VIII. Na komputerze, w telefonie i tablecie.

Dla każdego przedmiotu przygotowaliśmy materiały edukacyjne i zadania do rozwiązywania, które same się sprawdzają. Wszystkie materiały zgodne są z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotychczas materiały, zadania oraz funkcjonalności takie jak natychmiastowe wyniki, czy obserwowanie postępów w nauce dostępne były wyłącznie dla szkół współpracujących z NUADU. Po raz pierwszy udostępniliśmy je do indywidualnego wykorzystania! Będą pomocą dla dzieci, które kontynuują naukę w domu. Z NUADU mogą uczyć się samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Z materiałów skorzystają również korepetytorzy, centra korepetycyjne lub inne mniejsze jednostki edukacyjne.

W każdej klasie:

 • Tysiące interaktywnych zadań
 • Automatycznie sprawdzane wyniki
 • Bogata baza wiedzy
 • Dostęp na smartfonie i w komputerze
 • Materiały zgodne z podstawą programową MEN

Szczegóły programowe dla każdej klasy znajdują się na stronie uczen.nuadu.pl!

Aby zakupić materiały należy zarejestrować konto w NUADU i wybrać swoją klasę w zakładce „Sklep”.

Do końca sierpnia trwa promocja. Dostęp do materiałów wybranej klasy na okres 12 miesięcy kosztuje teraz połowę regularnej ceny czyli 59 zł.

Oferujemy 100% rabat dla dzieci pracowników służb medycznych!

Categories
News

Học trực tuyến chính là giải pháp cho các trường học trong thời kỳ khó khăn

Giai đoạn khó khăn hiện nay đã làm thay đổi suy nghĩ và nhận thức của chúng ta về việc giảng dạy. Để đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ, nhiều trường học đang tổ chức dạy trực tuyến và cho học sinh học ở nhà để theo kịp chương trình giảng dạy.

Giáo viên chịu không ít áp lực khi phải tìm ra công cụ học tập trực tuyến nào hiệu quả và vừa phải học cách sử dụng thành thạo. Thông thường, giáo viên sẽ kết hợp các công cụ có thể để tạo ra một lớp học trực tuyến nhưng lại không mấy hiệu quả vì việc triển khai công nghệ khá khó khăn, và giáo viên cần làm quen với các thuật ngữ mới lạ như AI, SaaS, học máy, v.v.

 Tại sao chúng ta lại không nghĩ đến một nền tảng được thiết kế riêng cho việc học trực tuyến giúp cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn?

Chúng tôi mang đến một hệ thống học tập trực tuyến mà chỉ mất 1 ngày để tiến hành cài đặt.

NUADU là một công cụ hỗ trợ học trực tuyến, giúp các trường học phản ứng nhanh với khủng hoảng và tránh làm gián đoạn việc học tập của học sinh ngay cả khi có dịch bệnh xảy ra.

Chúng tôi mang lại hệ thống quản trị giáo dục cá nhân hóa dựa trên dữ liệu giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập mọi lúc, mọi nơi. Học sinh chỉ cần tải ứng dụng di động miễn phí sẽ nhận được bài tập giáo viên giao và học theo tốc độ của riêng mình ngay trên điện thoại.

Lợi ích:

 • Giao bài tập và truy cập tài liệu tương tác
 • Hệ thống tự động đánh giá chấm điểm ngay lúc học giúp giáo viên tiết kiệm thời gian hơn
 • Phản hồi cho từng học sinh ngay lập tức
 • Theo dõi hiệu quả học tập từng cá nhân, một nhóm và cả lớp
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian học trực tuyến.

Tiến trình:

 • Chạy demo
 • Họp thảo luận
 • Kí kết hợp đồng
 • Đào tạo sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Bạn có đang quan tâm vấn đề này?

Điền ngay thông tin vào mẫu để chúng tôi liên hệ hỗ trợ bạn về hệ thống NUADU nhé!

Categories
News

Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Jawaban Situasi Krisis untuk Sekolah

Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, memaksa kita untuk mengubah pandangan kita tentang bagaimana proses belajar-mengajar harus tetap diterapkan dalam situasi krisis. Dengan pertimbangan keamanan, lebih banyak institusi pendidikan yang menerapkan sistem homeschooling dan pembelajaran paruh waktu untuk tetap dapat mengikuti kurikulum Pendidikan sekolah.

Guru diharuskan untuk mencari tahu alat/cara pembelajaran online mana yang paling bagus dan juga bagaimana cara menggunakannya. Seringkali, sekolah membaurkan beberapa kanal online untuk membuat ruang kelas virtual – dengan hasil yang beragam. Hal ini bisa jadi tidak membantu dalam mengimplementasi teknologi di dalam proses belajar mengajar karena guru perlu belajar berbagai istilah baru seperti AI, SaaS, pembelajaran mesin, dan banyak lagi.

Lalu mengapa tidak membuat proses lebih mudah dengan cukup menggunakan platform yang memang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh?

Kami merancang platform pembelajaran jarak jauh yang dapat Anda terapkan dalam 1 hari

NUADU merupakan platform yang siap digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, serta memungkinkan Anda untuk menanggapi krisis dengan cepat sehingga penyelenggaraan tahun ajaran tidak terganggu – bahkan selama wabah.

Kami menawarkan sistem berbasis data untuk proses pembelajaran yang terpersonalisasi sehingga dapat membantu siswa Anda mencapai tujuan akademik mereka kapan saja, di mana saja. Murid-murid hanya cukup mengunduh aplikasi seluler gratis, yang memberi tahu mereka tentang tugas baru yang diberikan dan memungkinkan mereka belajar dengan cara mereka sendiri melalui smartphone masing-masing.

Pembelajaran jarak jauh NUADU dashboard

Manfaat:

 • Memberikan kegiatan dan akses sumber pembelajaran yang interaktif
 • Menghemat waktu dalam penilaian dan penugasan; platform kami melakukan itu secara otomatis dan real time
 • Memberikan feedback yang tepat dan cepat bagi setiap individu untuk tiap penugasan
 • Memantau kinerja pada level individu, grup, dan kelas
 • Bantuan teknis terkait operasional secara real time

Proses untuk penerapan Distance Learning:

 • Demo
 • Pertemuan awal
 • Penandatanganan perjanjian
 • Pelatihan dan bimbingan untuk penggunaan fitur Distance Learning
 • Bantuan teknis lainnya

Tertarik?

Isi formulir kontak di bawah ini agar tim kami dapat menghubungi Anda untuk mendiskusikan bagaimana NUADU dapat membantu Anda dalam menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh.

Categories
News

Distance Learning as a Crisis Response for Schools

Recent events are changing how we think about teaching. With safety in mind, more educational institutions are organizing homeschooling and part-time distance learning to keep up with the curriculum.

Teachers are under pressure to figure out which online learning tools work best and how to use them. Often, they cobble together a mix of online tools to create a virtual classroom — with mixed results. It doesn’t help that technology implementation can be quite daunting, as teachers need to learn new jargon like AI, SaaS, machine learning, etc.

Why not make the process easier with a platform that’s tailored for distance learning?

We designed a distance learning platform that you can implement in 1 day

NUADU is a ready-to-use tool for distance learning that allows you to respond quickly to crises and avoid disrupting the school year — even during an epidemic.

We offer a data-driven system for personalized education that will help your students reach their academic goals anytime, anywhere. All they have to do is download the complimentary mobile app, which informs them of new activities assigned and lets them study at their own pace using their smartphones.

NUADU distance learning platform dashboard

Benefits:

 • Assign activities and access interactive resources
 • Save time on grading and assessment; our platform does that automatically in real time
 • Provide individualized and instant feedback to students’ work
 • Track and monitor performance on an individual, group, and class level
 • Real-time technical support

Remote process:

 • Demo
 • Initial meetings
 • Agreement signing
 • User training and tutoring
 • Technical support

Interested?

Fill in our contact form so we can reach you to discuss how NUADU can assist you in distance learning.

Categories
News

Edukacja zdalna z NUADU

Rozwiązanie dla szkół w dobie zagrożenia pandemią – platforma do edukacji zdalnej

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w polskim szkolnictwie i zagrożeniem pandemią koronawirusa, pragniemy zaoferować Państwu NUADU – rozwiązanie, które zostało zaprojektowane z myślą o edukacji zdalnej i nauczaniu asynchronicznym.

Proponujemy ekspresowe wdrożenie naszego systemu e-learningowego we wszystkich placówkach podstawowych. Oferujemy gotową do działania platformę edukacyjną, wraz z darmowym wdrożeniem i ekspresowym trybem zawarcia umowy. Zagrożenie wirusem nie oznacza, że lekcje zostają wstrzymane!

Gwarantujemy:

 1. Ponad 300 000 zadań z większości przedmiotów szkół podstawowych.
 2. Pełną zgodność z podstawą programową.
 3. Zdalne utworzenie kont dla uczniów i nauczycieli.
 4. Zdalne szkolenia z obsługi systemu.
 5. Zdalne podpisanie umowy obowiązującej do końca roku szkolnego.
 6. Wdrożenie systemu w 24h od przekazania list uczniów i nauczycieli.
NUADU - aplikacja do nauki zdalnej na komputer, telefon i tablet
NUADU to platforma wspierająca edukację zdalną

NUADU to platforma stworzona do nauczania zdalnego. Łatwa w obsłudze i implementacji. Miasto Gdynia korzysta i poleca to rozwiązanie

Bartłomiej Przybyciel – Z-ca naczelnika Wydziału Edukacji w Gdyni 

Zachęcamy także do zapoznania się z reportażem, którego bohaterami są użytkownicy naszego systemu: nauczyciele, uczniowie, włodarze miast i jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.


Dawid Jakubowski
+48 606 267 600
Categories
News

Distance Learning (pembelajaran jarak jauh): Pendidikan di masa COVID-19 dan Cuaca Ekstrim

Tahun ini baru berjalan sampai di Februari, namun kita telah menyaksikan kebakaran besar di Australia, letusan gunung berapi di Filipina, dan COVID-19 yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia.

Alasan seperti topan dan berbagai penyakit anak, hal-hal ini menambah banyak hari sekolah yang terlewatkan setiap tahunnya. Ini merupakan keadaan yang tidak baik untuk anak-anak kita, karena hari-hari yang terlewat itu tentu dapat berdampak negatif pada prestasi akademik mereka.

Lalu apa berita bagusnya? Sekarang ada cara untuk tetap menyelenggarakan kegiatan Pendidikan/belajar-mengajar di luar sekolah, dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan Anda.

NUADU merupakan platform pendidikan berbasis data yang menyediakan konten pembelajaran dan juga sistem penilaian. Dengan NUADU, smartphone dan komputer dapat menjadi alat untuk pembelajaran jarak jauh (Distance Learning) yang selaras dengan kurikulum nasional.

Simak video ini untuk mengetahui bagaimana NUADU memudahkan pembelajaran jarak jauh untuk Anda.

Pembelajaran jarak jauh
Categories
News

Distance Learning: Education in the Age of the Coronavirus and Extreme Weather

It’s barely March, yet we’ve already witnessed massive bushfires in Australia, a volcanic eruption in the Philippines, and a fast-spreading novel coronavirus worldwide.

If you include reasons like typhoons and childhood illnesses, all these add up to a lot of missed school days each year. That’s bad news for kids, as those missed days have a negative impact on their academic achievement.

The good news? There’s a way for education to continue outside school, with your health and safety in mind.

NUADU is a data-driven educational platform that provides instructional content and assessment tools. With NUADU, smartphones and computers become tools for distance learning that is aligned with the national curriculum.

Check out this video to find out how our platform makes distance learning possible.

Categories
News

Đào tạo từ xa: Giáo dục trong giai đoạn dịch bệnh Corona và thời tiết khắc nghiệt

Chỉ vừa mới bước sang tháng hai của năm mới nhưng chúng ta đã phải chứng kiến nhiều vụ cháy rừng lớn ở Úc, phun trào núi lửa ở Philippines và một loại Corona virus mới lan truyền với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới.

Khi có bão hay dịch bệnh xảy ra, các bạn học sinh đều được trường học cho phép nghỉ học để đảm bảo an toàn và tránh lây lan bệnh dịch , thế nhưng việc nghỉ học kéo dài lại ảnh hưởng không tốt đến kết quả học hành và thi cử của học sinh.

Tuy nhiên đã có một giải pháp khả thi cho vấn đề này! Vẫn có phương pháp để việc hoc có thể diễn ra tại nhà để đảm bảo học sinh được an toàn và khỏe mạnh!

NUADU là một nền tảng giáo dục tích hợp dữ liệu và cung cấp đầy đủ nội dung hướng dẫn cũng như các công cụ đánh giá phù hợp. Với NUADU, bất kể ai cũng có thể dùng điện thoại hoặc máy tính để học từ xa với chương trình học hiện tại.

Xem ngay video này để tìm hiểu nền tảng sẽ hỗ trợ việc  học từ xa như thế nào nhé!