Categories
News

NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Według Raportu specjalnego dotyczącego współpracy biznesu i edukacji w Polsce  dla pracodawców [1] bardzo istotna jest m.in. umiejętność pracy w zespole. Wysoko cenią oni osoby, które potrafią realizować cele zespołowe, są otwarci na sugestie innych, dają i przyjmują informacje zwrotne, wzajemnie się motywują i wspólnie rozwiązują problemy. Dyrektorzy wiedzą, że te kompetencje miękkie mogą zaważyć na sukcesie lub porażce projektu. Nie są to jednak umiejętności, z którymi się rodzimy, lecz nabywamy je z czasem. NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów.

Dotychczasowy model kształcenia uczniów był w Polsce mocno nastawiony na pracę indywidualną – każdy uczeń pracował na swoje oceny w szkole i w domu. W rezultacie młody człowiek czasem dopiero w pierwszej pracy rozwijał w większym stopniu umiejętności i postawy tak cenne w oczach pracodawcy: współpracę i pracę zespołową.

NUADU z podziwem obserwuje zmiany zachodzące w polskich szkołach – dzieci w szkole mogą coraz częściej doświadczać tak zwanych projektów grupowych – np. poprzez wspólne projekty, gdzie każdy uczeń ma wkład we wspólną ocenę końcową. W takim projekcie bardzo ważna jest świadomość, że pracujemy wspólnie, gramy do jednej bramki, że sukces wymaga zaangażowania wszystkich, a problem jest wspólny i wymaga rozwiązania, nie zaś szukania winnych.

NUADU – platforma wspierająca proces edukacji w zakresie ewaluacji ze szczególnym naciskiem na obiektywną ocenę efektów nauki – opracowuje rozwiązania, które nie tylko pomagają w przyswajaniu wiedzy, ale również w kształceniu pożądanych postaw zawodowych. 

W systemie NUADU nauczyciel może identyfikować umiejętności poszczególnych uczniów, dzięki czemu podejmuje trafne decyzje w odniesieniu do łączenia uczniów w projekty grupowe.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu NUADU
NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Zaawansowana technologia mechanizmów przetwarzających dane z procesu edukacyjnego pozwala również na łączenie uczniów w pary na zasadzie tutor-uczeń. Wspólna praca nad zagadnieniem uczy otwartości na sugestie innych, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych oraz wzajemnej motywacji. To również bardzo wygodne rozwiązanie w systemach edukacyjnych, w których nauczyciel ma ograniczony czas na wsparcie każdego ucznia. Co ważne, opracowany system tutoringu wykorzystuje mechanizmy uczące się, porównuje rezultaty, styl uczenia się, charakterystykę motywacji, opisaną czynnikami psychofizjologicznymi oraz postępy uczniów – jest więc dokładny oraz osadzony w odkryciach z obszaru pedagogiki, neurobiologii i psychologii.

[1] https://docplayer.pl/2932517-Biznes-dla-edukacji-raport-specjalny-dotyczacy-wspolpracy-biznesu-i-edukacji-w-polsce.html(Raport specjalny PARP Biznes dla Edukacji, 2014)Jawor-Joniewicz, A. (2014). Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce